Обща информация

Обща информация

Устав на дружеството
Национален кодекс за корпоративно управление
Структура и състав на управителните и контролни органи
Емитирани акции и други финансови инструменти
Актуална информация относно акционерната структура
Oдитори
Контакт с директора за връзки с инвеститорите
Права на акционерите и участието им в ОСА
Информация, свързана с дейността на дружеството

Акционери и инвеститори

Уполномоченный диллер компании:
© 2024 HidroPnevmoTehnika. All Rights Reserved.