Обща информация

Обща информация

Устав на дружеството
Права на акционерите и участието им в ОСА
Национален кодекс за корпоративно управление
Актуална информация относно акционерната структура
Структура и състав на управителните и контролни органи
Емитирани акции и други финансови инструменти
Устройствени актове и приети политики
Oдитори
Контакт с директора за връзки с инвеститорите
Информация, свързана с дейността на дружеството

Акционери и инвеститори

Уполномоченный диллер компании:
© 2022 HidroPnevmoTehnika. All Rights Reserved.